محاسبه حجم خون برای بیماران تحت عمل جراحی ضروری است.

این محاسبه روش های انتقال خون را نیز تحت تاثیر خود قرار میدهد.

 

روش های متعددی برای اندازه گیری مستقیم یا غیر مستقیم حجم خون وجود دارد اما اکثر آنها عملی نیستند.

مقدار متوسط حجم خون شاخص شده (ᵢBV) در بزرگسالان وزن طبیعی 70 میلی لیتر / کیلوگرم برای مردان و 65 میلی لیتر / کیلوگرم برای زنان است.

از آنجا که مقدار متوسط حجم خون شاخص شده با افزایش وزن به صورت غیر خطی کاهش می یابد، این مقدار برای بیماران چاق و مکرر چاق استفاده نمی شود.

در روش زیر ما کل محدوده وزن بدن را در نظر می گیریم.

حجم خون (Blood volume)

مرحله 1 از 3