شاخص توده بدنی (BMI) از تقسیم توده یا وزن بدن (کیلوگرم) بر مجذور قد (متر) بدست می آید.بنابراین واحد BMI برابراست با kg / m2 است. این فرمول توسط ریاضیدان بلژیکی، Adolphe Quetelet در قرن نوزدهم پیشنهاد شده‌است و قبلا به نام مخترعش نامگذاری شده بود، اما از سال 1972 به عنوان شاخص توده بدنی شناخته می شود.

شاخص توده بدنی (BMI)

مرحله 1 از 3