محاسبه گر BMR  یک ابزار ساده است که به شما کمک می کند محاسبه کنید که اگر تنها برای تمام روز در استراحت بودید، چه مقدار کالری بدن شما نیاز است ، 
بر اساس سن، قد، وزن و جنس شما، محاسبه گر میزان متابولیسم پایه، مقدار BMR خود را به دست می آورید.
همچنین تفاوت های بین محاسبه BMR برای یک مرد و زن را به شما نشان می دهیم.

 

 

BMR چیست؟

میزان متابولیسم پایه، مقدار انرژی است که بدن انسان در یک حالت استراحت کامل استفاده می کند.
این مقدار انرژی، برای پشتیبانی از عملکردهای حیاتی بدن شما است.
این اعمال شامل تنفس، گردش خون، کنترل دمای بدن، عملکرد مغز و عصب می باشند.

میزان سوخت و ساز پایه (BMR)

مرحله 1 از 3