اهدای خون، بدون شک قابل ستایش و تقدیر است

اما می تواند نحوه محاسبه گیرنده خون برای شما گیج کننده باشد.
همه انواع گروه خونی با هم سازگار نیستند، بنابراین ممکن است برای اهدای خون ، فقط افراد خاصی بتواند آنرا دریافت کند
برای اینکه بدانید که چه کسی می تواند خون به شما اهدا کند و یا از چه نوع اهدا کننده خونی میتوانید دریافت کنید ، کافیست فرم زیر را تکمیل کنید