کتاب الکترونیک یک جرعه سلامتی برای روزهای گرم شما

۰ تومان

 

بدن هوشمند شما

وقتی‌که دمای بدن شما افزایش می‌یابد ۳ اتفاق مهم می‌افتد. اصطلاحاً چرخه خودتنظیمی بدن شما فعال می‌شود:

۱.مویرگ‌های سطحی بدن که در مجاورت پوست قرار دارند، گشاد می‌‌شوند

 ۲. موهای پوست شما روی‌هم می‌خوابند

۳.غدد عرق به دفع عرق بیشتر می‌پردازند.

شاید کمی تعجب‌آور باشد ولی حقیقت امر این است که بدنتان طبق قوانین دما پویائی یا ترمودینامیک با محیط اطراف خود صحبت می‌کند. این قوانین عبارت‌اند از:

۱.تعریق و تبخیر( Percpiration & Evaporation)

۲.تابش (Radiation)

۳.هدایت (Conduction)

۴.همرفت( Convection)

موارد ۲ تا ۴ در شرایطی که دمای محیط از بدن ما بیشتر باشد به ضرر ما عمل می‌کنند.

ادامه داستان را بخوانید

کتاب الکترونیک یک جرعه سلامتی برای روزهای گرم شما

۰ تومان