محاسبه راندمان خواب!

محاسبه‌گر راندمان خواب

به سؤالات محاسبه‌گر راندمان خواب بر اساس زمان معمول خواب‌وبیداری‌تان در طول هفته گذشته پاسخ دهید.

چه زمانی به رختخواب رفتید؟
چه زمانی تصمیم گرفتید بخوابید؟
چه زمانی به‌خواب رفتید؟
چند بار در طول خواب بیدار شدید؟
در کل این بیداری‌ها چقدر طول کشید؟
چه زمانی از خواب بیدارشدید؟
چه زمانی از رختخواب خارج شدید؟

کل زمانی که در رختخواب بودید:

کل زمانی که در رختخواب بیدار بودید:

راندمان خواب شما:

مدت خواب شما: