Sleep Calculator with Bedtime and Wake Up Time by Age - Start Sleeping
از محاسبه‌گر چرخه خواب برای تخمین بهترین زمان خواب‌وبیداری استفاده کنید. بر اساس سن شما و زمان خواب یا بیداری موردنظرتان نتایج متفاوتی ارائه می‌کنیم. این نتایج برای بهینه‌سازی چرخه‌های خواب REM و NREM شما دسته‌بندی‌شده‌اند. نیاز شما به خواب با افزایش سنتان تغییر می‌کند ما در اینجا از محاسبه‌گر خواب سفارشی برای شما استفاده کرده‌ایم چون اعتقادداریم که افراد بر اساس آخرین توصیه‌های انجمن ملی سلامت، نشریه سلامت خواب و سایر منابع معتبر باید بدانند که بهتر است در چه زمانی بخوابند و یا بیدار شوند.
25 سال
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 00
 • 05
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • 35
 • 40
 • 45
 • 50
 • 55
 • 00
 • 05
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • 35
 • 40
 • 45
 • 50
 • 55
 • 00
 • AM
 • PM

نتیجه شما به شرح زیر است!

You should go to bed / wake up at:

 • به این ترتیب در میانه سیکل (چرخه) خوابتان بیدار نخواهید شد. ازآنجاکه طول چرخه‌های خواب و میزان نیاز افراد به خواب بر اساس سن فرق می‌کند. بهترین زمان‌ها را برایتان محاسبه کرده‌ایم .به‌طور میانگین اغلب افراد بعد از ۱۵ دقیقه به خواب می‌روند. در محاسبه نتایج فوق این مدت نیز منظور شده است. در نظر داشته باشید، بیشتر بزرگ‌سالان باید 5 تا 6 چرخه را کامل کنند. بنابراین ۲ مورد دیگر صرفا جهت اطلاع ذکر شده‌اند.